Integritetspolicy

Om Parkman:

Parkman i Sverige AB (”Parkman”) behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället vid behandlingen. Parkman är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs häri. Denna text beskriver kort Parkmans personuppgiftsbehandling, du kan få mer information genom att läsa hela vår integritetspolicy nedan.

När du parkerar på något av de garage som Parkman sköter kan Parkman inhämta information om ditt namn, dina kontaktuppgifter och din bils registeringsnummer samt uppgifter om din parkering, såsom tid och plats för parkeringen. Denna behandling sker i syfte att tillhandahålla dig parkering och i övrigt för att erbjuda våra tjänster till dig.

På plats i de garage vi sköter sker även videobevakning för att kunna garantera säkerheten för både personer och egendom som befinner sig i garaget.

Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de inom Parkman som har behov av att behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system eller hjälper oss med fakturering, betalning eller hantering av parkeringssystem. Parkman ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Våra leverantörer har inte rätt att använda dina personuppgifter för annat ändamål än för att uppfylla deras skyldigheter gentemot oss.

Parkman kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär exempelvis att vi behandlar dina uppgifter så länge som vi behöver för att reglera betalning.

 

1. VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Parkman kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i
olika avseenden beroende på i vilket sammanhang som vi kommer i kontakt med varandra.
Vår integritetspolicy är därför i detta avsnitt uppdelad utifrån dessa olika sammanhang.

1.1 Om du parkerar i ett av de garage som vi sköter

Om du parkerar i ett garage som vi sköter har vi ofta automatisk parkeringsbetalning genom
tjänsten Autopay. Denna tjänst innebär att vi, istället för att använda bommar och
parkeringsbiljetter, läser av ditt registreringsnummer för att hålla reda på den tid som du är
parkerad. Vi använder även ditt registreringsnummer vid administrering av din betalning. Om
du registrerar dig som lojalitetskund inhämtar vi även ditt namn.
All ovanstående behandling sker inom ramen för att tillhandahålla parkering och i övrigt för
att erbjuda våra tjänster till dig. Vi kan även komma att behandlar dina uppgifter som du
lämnat för att tillhandahålla direkt marknadsföring för vårt berättigade intresse av att kunna
ge dig information om de tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Du har alltid rätt
att tacka nej till direkt marknadsföring

1.2 Om du eller din arbetsgivare har ett affärsmässigt förhållande till Parkman

Om du är kontaktperson hos en av våra samarbetspartners eller annat företag som vi har en
affärsmässig relation till kommer Parkman ha tillgång till dina personuppgifter. De uppgifter
vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och
kontaktuppgifter samt information om ditt arbete och din arbetsgivare. Dessa uppgifter
inhämtas direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, av oss från offentligt tillgängliga
källor.
Ovanstående personuppgifter kommer att användas för att administrera det avtal som
föreligger mellan Parkman och din arbetsgivare. Sådan behandling sker inom ramen för din
arbetsgivares och Parkmans berättigade intresse.

1.3 Om du befinner dig i ett garage – kameraövervakning

Parkman utför kamerövervakning i sina garage där du och din bil kan förekomma. Sådan
övervakning sker för det berättigade intresset att kunna garantera säkerheten för både
personer och egendom som befinner sig i garaget. Om kameraövervakning sker kommer
Parkman att uppmärksamma dig på detta genom tydlig skyltning.

1.4 Om du ansökt om anställning hos Parkman

Parkman kommer främst behandla personuppgifter som inhämtas från dig direkt i samband
med din ansökan eller under ansökningsförfarandet, inkluderat under eventuell intervju med
dig. Personuppgifter som Parkman inhämtar från dig omfattar:
– grundläggande information om dig såsom namn, personnummer och
kontaktuppgifter;
– information om din tidigare erfarenhet och meriter samt referenser;
– i tillämpliga fall, resultat från personlighetstester och andra tester; och
– andra uppgifter som du lämnar till oss i samband med din ansökan, exempelvis
fotografier och information om dig själv och dina intressen.
Vi kan även komma att inhämta personuppgifter från dina referenser.
Ändamålet med Parkmans behandling är främst att kunna administrera din ansökan samt för
att kontakta dig. Sådan behandling sker för att vi ska kunna avgöra om du är rätt person för
tjänsten och för att eventuellt ingå anställningsavtal.
Sådan behandling som inte är nödvändig för att avgöra om du är rätt person för den lediga
tjänsten hos oss, men som Parkman samlar in och behandlar för att bedöma om tjänsten
matchar din profil, behandlas med anledning av Parkman berättigade intresse.

2. HUR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

2.1 Tillgång till personuppgifter

Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de inom Parkman som har behov av att
behandla dina personuppgifter.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som
tillhandahåller våra IT-system eller hjälper oss med fakturering och inkasso, betalning eller
hantering av parkeringssystem. Parkman ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Våra leverantörer har inte rätt att använda
dina personuppgifter för annat ändamål än för att uppfylla deras skyldigheter gentemot oss.

2.2 Lagringstid

Parkman kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för
det ändamålet de samlades in för. Detta innebär exempelvis att vi behandlar dina uppgifter
så länge som som vi behöver för att reglera betalning.
Vad gäller ansökning om anställning hos Parkman kommer din ansökan raderas efter fullgjord
rekryteringsprocess. Om du lämnar ditt uttryckliga samtycke kan vi dock spara dina
ansökningshandlingar för framtida rekryteringsbehov.
Parkman kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav
enligt tillämplig lagstiftning.

3. DINA RÄTTIGHETER

3.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling
som Parkman utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som
Parkman har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

 

3.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt
2.2 och Parkman kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig
lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt personuppgifter
avseende vilka behandling inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för
personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

3.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse eller för
direkt marknadsföring. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Parkman
behandling inte ska ske.

3.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.
1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av
personuppgifter istället för radering.
3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats
för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga
krav.
4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att
lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Parkman utan ditt samtycke.

3.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format för de uppgifter som du själv lämnat till Parkman i de fall dessa uppgifter behandlats
med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

3.6 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till Parkman för behandling i något avseende har du rätt att
återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som
samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke
kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Parkman
har rätt att behandla dina personuppgifter för.

3.7 Uttövande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du Parkman på
de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 5.
Parkman kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 3.7 skyndsamt. Om
Parkman inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du
informeras om detta samt skälen till beslutet.

4. BEHÖRIG MYNDIGHET

Om du är missnöjd med Parkmans behandling av personuppgifter eller beslut rörande en
begäran i enlighet med punkt 3.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för
framförande av klagomål.

5. KONTAKT

Du kan kontakta Parkman med anledning av Parkman personuppgiftsbehandling enligt ovan
på:
Adress: Box 2895, 187 28 Täby, epost: info@parkman.nu.