Allmänna villkor för Autopay

Dessa allmänna villkor (de “Allmänna villkoren”) gäller för det avtal (”Avtalet”) om parkeringstjänster (”Tjänsten”) som ingås mellan Parkman i Sverige AB, org. nr 556614-8853, (”Parkman”) och den fysiska eller juridiska person (”Kunden”) som är ägare till ett fordon som passerar in till och/eller parkeras inom parkeringsanläggning eller garage som tillhandahålls av Parkman (”Parkeringsanläggning”). Med ägare till ett fordon avses i dessa Allmänna villkor samma sak som fordonets ägare i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Om Autopay

1.1 Parkman använder parkeringssystemet Autopay, vilket innebär att registreringsskylten på Kundens fordon registreras av kameror vid in- och utpassering till Parkeringsanläggning. Kunden behöver därmed ingen fysisk parkeringsbiljett för nyttjande av Tjänsten.

Avtals ingående och upphörande

2.1 Avtalet mellan Parkman och Kunden om nyttjande av Tjänsten ingås när Kunden eller någon som nyttjar Kundens fordon passerar in till Parkeringsanläggning.
2.2 Genom att Kundens fordon passerar in till Parkeringsanläggning accepterar Kunden dessa Allmänna villkor. Accepterande av dessa Allmänna villkor utgör ett villkor för nyttjande av Tjänsten. Om Kunden inte accepterar dessa Allmänna villkor innebär det att Kundens fordon parkeras inom Parkeringsanläggning i strid mot beslutade villkor (olovlig parkering).
2.3 Efter registrerad utpassering avslutas Avtalet när Kundens samtliga åtaganden enligt Avtalet är uppfyllda.

Parkeringsavgift

3.1 Kunden är skyldig att betala parkeringsavgift till Parkman för nyttjandet av Tjänsten. Priser och avgifter för Tjänsten framgår i anslutning till Parkeringsanläggning på skyltar och vid betalautomat. Alla priser och avgifter anges inklusive moms.
3.2 Parkeringsavgiftens storlek beräknas efter den tid som Tjänsten används, det vill säga tiden mellan att Autopay-systemet registrerar in- respektive utpassering av Kundens fordon till Parkeringsanläggning.

Betalning

4.1 Kundens betalning för Tjänsten ska ske i efterskott genom något av de betalningsalternativ som Parkman erbjuder enligt vad som framgår vid betalautomat i anslutning till Parkeringsanläggning:
a) betalning vid betalautomat;
b) automatisk betalning genom registrering av konto på www.parkman.nu eller www.autopay.io;
c) Easypark-applikation;
d) betalning inom 48 timmar på www.parkman.nu eller www.autopay.io; eller
e) faktura.
4.2 Om Kunden har valt att registrera ett konto på http://www.autopay.io debiteras Kundens bankkonto automatiskt vid utpassering från aktuell Parkeringsanläggning i enlighet med de villkor som Kunden accepterade vid registreringen, varvid betalning erläggs enligt punkt 4.1 b) ovan.
4.3 Om en betalautomat skulle vara ur funktion är Kunden skyldig att se till att betalning sker genom annat betalningsalternativ.
4.4 Om Kunden inte betalar genom något av betalningsalternativen a) – d) enligt punkten 4.1 ovan skickar Parkman en faktura per post till Kundens folkbokföringsadress eller registrerade adress. Vid fakturering tillkommer en fakturaavgift.
4.5 Parkman har rätt att ta ut en avgift för betalningspåminnelser och ersättning för inkassokostnader enligt gällande lagstiftning. Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).
4.6 Om Kundens fordon vid nyttjande av Tjänsten har framförts av någon annan svarar Kunden solidariskt med fordonets förare för fullgörandet av Avtalet.

Ansvarsbegränsning

5.1 Parkman ansvarar inte för skada som orsakats Kunden om inte Parkman har vållat Kunden skadan genom uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet.
5.2 Parkman ansvarar inte för skada till följd av att Kunden eller annan parkerat sitt fordon i strid mot lag, föreskrift eller skyltning.
5.3 Parkmans ansvar är begränsat till direkt skada. Parkman ansvarar inte för någon indirekt skada eller följdskada.
5.4 Ägaren till kontot ansvarar för att uppgifterna i register/ avtal med Parkman och Autopay är riktiga.
Kundens övriga åtaganden
5.5 Kunden ansvarar för att fordonets registreringsskylt är synlig och läsbar för Autopay-systemet vid in- och utpassering till

Parkeringsanläggning.

6.2 Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med vid aktuell Parkeringsanläggning vid var tid gällande anvisningar och skyltning. Kunden är skyldig att ta del av och följa samtliga vid var tid gällande ordningsföreskrifter, skyltning och lokala bestämmelser vid aktuell Parkeringsanläggning.

Force majeure

7.1 Parkman är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om Parkmans fullgörande omöjliggörs, avsevärt försvåras eller avsevärt fördyras av
epidemi, krigshändelse, olycka, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, explosion, ingripande av offentlig myndighet eller annan omständighet som Parkman inte råder över.

Villkorsändring

8.1 Parkman förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna villkor. De vid var tid gällande Allmänna villkoren finns tillgängliga på Parkmans hemsida, www.parkman.nu.

Personuppgifter

9.1 Parkman behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och tillämplig dataskyddslagstiftning.
9.2 För mer information om hur personuppgifter samlas in och behandlas, se Parkmans integritetspolicy.

Tvist och tillämplig lag

10.1 Tvist i anledning av Avtalet mellan Parkman och Kund ska avgöras av allmän domstol. Om Kunden inte är konsument ska Stockholms tingsrätt vara första instans.
10.2 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.