Parkmans uppförandekod

 • Parkman – Vår verksamhet och vårt ansvar
 • Uppförandekoden – syfte och omfattning
 • Medarbetarrelationer –trygg och säker arbetsplats
 • Affärsrelationer –pålitlig partner
 • Samhällsrelationer –medverka till ett hållbart samhälle
 • Uppföljning –revision och visselblåsartjänst

Parkman–vår verksamhet och vårt ansvar

Parkman är ett svenskägt företag med stor erfarenhet från etablering och drift av stora och små parkeringsanläggningar samt garage.
Vår enkla affärsidé är uppbygdpå följande ledord: Vi sköter parkeringen genom god service, personlig kontakt och kunskap.
Parkman är ett företag som fokuserar på god service och personlig kontakt. Vi tror att genuin kunskap i kombination med tillgänglighet och bra service är precis vad våra kunder vill ha och uppskattar, inte bara i ord utan framförallt i handling.
Vår strävan är att alltid ligga i teknikens framkant när det handlar om att kunna erbjuda marknadens senaste lösningar vad gäller; biljettautomater, bomsystem, skyltning & uppmärkning, belysning, fordon, målning samt renhållning.
Vi är anslutna till kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen, Unionen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Vi värdesätter tillgänglighet och personliga relationer. Det är också med fokus på relationer som denna uppförandekod är strukturerad. Våra medarbetarrelationer, affärsrelationer samt våra samhällsrelationer. Vårt ansvar ligger i att vårda dessa relationer idag och i framtiden.

Uppförandekoden –syfte och omfattning

Parkmans uppförandekod riktar sig först och främst till samtliga medarbetare inom Parkman. Vi förväntar oss även att våra leverantörer och övriga samarbetspartners tar sitt ansvar och agerar i enlighet med intentionerna i denna uppförandekod. Koden förtydligar där vi ställer specifika krav på våra leverantörer.
Uppförandekoden baserar vi bland annat på internationella normer och erkända initiativ. Det inkluderar ILO-konventioner och FN: s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Den baseras även på Säkerhetsföretagens etiska riktlinjer (länk).
Vår uppförandekod ska bidra till att:

 • Parkman uppfattas som en pålitlig och attraktiv arbetsgivare, seriös affärspartner och ansvarsfull samhällsaktör.
 • Parkman bibehåller och utvecklar goda relationer internt i företaget och med externa intressenter.
 • Tydliggöra för våra medarbetare och samarbetspartners vilket uppförande som förväntas av dem.
 • Upprätthålla en kultur där entreprenörsanda, kundservice, kvalitet, arbetsmiljö, miljö, affärsetik och samhällsansvar är naturliga och integrerade delar i vårt dagliga arbete.

 

Medarbetarrelationer –trygg och säker arbetsplats

Kompetensutveckling

Genom att erbjuda fortlöpande utbildning och utvecklingsmöjligheter ska varje medarbetare få den kompetensutveckling som krävs för att utvecklas i sitt eget arbete och därigenom bidra till nöjda kunder, bättre miljö och en hälsosam arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Våra medarbetare ska erbjudas en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö där ledning och medarbetare gemensamt bidrar till trivsel, effektivitet och säkerhet.
Vi analyserar risker i verksamheten för fysisk och psykosocial ohälsa och utarbetar planer för att förebygga och åtgärda dessa, bland annat genom utbildning och information. Vi följer upp vårt arbete med skyddsronder och interna revisioner.
Samtliga medarbetare har ett eget ansvar att hantera sin arbetssituation samt att bidra till en trygg och säker arbetsplats. Därmed är det exempelvis strängt förbjudet att komma till arbetet påverkad av alkohol eller droger.

Likabehandling och jämställdhet

Vi tolererar inga trakasserier eller diskriminering i någon form utan strävar efter likabehandling och jämställdhet. Detta gäller för alla oavsett ålder, könsidentitet, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, politisk övertygelse, eller social status.

Affärsrelationer –pålitlig partner

Kvalitetsfilosofi

Vi är lyhörda för våra kunders behov, förväntningar och krav och gör vårt yttersta för att tillfredsställa dessa och hålla vad vi lovar.
Parkmanska vara en pålitlig partner med god service, personlig kontakt och kunskap.
Vi strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten i våra tjänster och kundbemötande och ser alla kvalitetsavvikelser som förbättringsmöjligheter.

Antikorruption

Parkmans medarbetare får aldrig utsätta sig själva eller företaget för misstanke om otillbörlig påverkan genom att ta emot eller erbjuda förmåner som kan anses som affärsoetiska, förtroendeskadliga eller rent av brottsliga (se figur).
Gällande representation (måltider, gåvor) så gäller måttfullhet och under inga omständigheter får myndighetspersoner erbjudas annat än enklare fika, dvs inte ens enklare luncher är tillåtna för dessa personer.
För representation gentemot kunder får detta aldrig ske i samband med upphandlingar och i övrigt ska vi säkerställa att vi uppfyller kundernas krav avseende otillbörlig påverkan.
Vi följer Institutet mot mutors Kod mot korruption i näringslivet(Näringslivskoden) och går regelbundet igenom vår verksamhet avseende risker för korruption.

Leverantörskrav

Vi tror på alla människors lika värde och rätt till grundläggande mänskliga rättigheter. För leverantörer av varor där tillverkningen sker i länder med bristande legala ramverk är detta särskilt viktigt.
Vi ställer följande krav på våra leverantörer:

 • Att de motverkar alla former av tvångsarbete och barnarbete
 • Att arbetare har rätt till föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar
 • Att de säkerställer sunda arbetsvillkor inklusive arbetstid och löner i enlighet med nationell lagstiftning
 • Att de motverkar alla former av korruption och penningtvätt
 • Att de tar miljöhänsyn i sin verksamhet och söker minska sin negativa miljöpåverkan
 • Att de säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö för sina medarbetare

 

Samhällsrelationer –medverka till ett hållbart samhälle

Lagar och myndighetskrav

Genom vårt medlemskap i Säkerhetsföretagen och våra kontakter med fackföreningar får vi uppdateringar om nya lagar och regler som är relevanta för vår bransch. Vi ser till att dessa regler beaktas i vår verksamhet genom att utforma rutiner i enlighet med lagstiftningen, särskilt avseende arbetsmiljölagstiftningen.
Vi säkerställer även att vi följer lagar och regler avseende informationssäkerhet och GDPR.

Miljöansvar

Våra tjänster bidrar till färre och kortare köer vilket leder till lägre bränsleförbrukning och utsläpp av avgaser. Det är vår främsta miljöinsats.
Vi ser även över hur vi kan förbättra miljöprestanda inom verksamheten. Detta förtydligas i vår Miljöpolicy.

Samhällsengagemang

Vi bidrar till olika meningsfulla samhällsinsatser genom olika former av bidrag till organisationer.